Hedefler

Be Creative! projesi; istihdam edilebilirliği, sosyo-eğitimsel ve kişisel gelişimin yanı sıra sivil ve sosyal hayata katılımı teşvik etmek için prherkesin sosyal yetkinlik kazanma ve geliştirme fırsatlarını desteklemeyi amaçlamaktadır. Bu nedenle, eleştirel düşünme ve yaratıcılık, sanatta işbirliği ve öğrenmeyi öğrenme yeterlilikleri de dahil olmak üzere tüm bireyler için yaşam boyunca temel yeterliliklerin gelişimini destekleyecek ve güçlendirecektir. Dahası; Yaratıcı Olun! projesi ortakları, yenilikçi çözümlerin etkin kullanımı yoluyla yöntem ve araçları geliştirirken yetişkin eğitimi profesyonellerinin yetkinliklerini genişletmeye ve geliştirmeye dolaylı olarak katkıda bulunacaktır: bir androgoji yönteminin ve eğitim kaynaklarının oluşturulması, onların katılımcı, güçlendirici ve özgürleştirici eğitim dizileri oluşturmalarını sağlayacaktır.

Ayrıca aşağıdaki alanlara da katkıda bulunacaktır:

a) Avrupa’nın bugün karşı karşıya olduğu sosyal ve politik zorlukları kabul eden ve kültür yoluyla Avrupa uyumuna ve entegrasyonuna katkıda bulunmayı amaçlayan Yeni Avrupa Kültür Gündemi – COM (2018) 267. Gündemin ilk amacı, kültürün gücünden sosyal uyum ve refah için yararlanmaktır. COM (2018) 267, “Sanat sektörü, Avrupa’nın yenilik kapasitesine katkısı ve ulusal sınırların ötesinde son derece hareketli olan uzmanlaşmış bir işgücü tarafından yönlendirilmesi bakımından muhtemelen benzersizdir”.

b) Eğitim ve Öğretim 2020’de Konseyi tarafından belirlenen dört stratejik hedef kapsamında yenilenen Avrupa Yetişkin Öğrenimi Gündemi:

  • Kişisel ve mesleki gelişimi, yetkilendirmeyi, uyarlanabilirliği, istihdam edilebilirliği ve topluma aktif katılımı teşvik etmek için cinsiyetten bağımsız olarak yetişkinlerin yaşamlarının herhangi bir zamanında yüksek kaliteli öğrenme fırsatlarına erişme olanaklarını artırmak; – Öğrenme çıktıları ve öğrenen sorumluluğu ve özerkliğine odaklanan yetişkin eğitimi ve öğretimi için yeni bir yaklaşım geliştirmek;
  • Yetişkinler arasında, öğrenmenin yaşamları boyunca ve özellikle işsizlik veya kariyer geçişi dönemlerinde düzenli aralıklarla sürdürmeleri gereken yaşam boyu süren bir çaba olduğu konusunda daha fazla farkındalık yaratmak;
  • Yaşam boyu etkili rehberlik sistemlerinin geliştirilmesini teşvik etmek. Proje ortakları, hedef grubun öğrenme ihtiyaçlarına göre uyarlanmış esnek öğrenme fırsatları sağlayarak ve yaygın ve gayri resmi öğrenme yoluyla kazanılan yeterlilikleri değerlendirerek öğrenme fırsatlarının arzının iyileştirilmesi ve genişletilmesi için çalışacaklardır.

Be Creative!projesi; bireysel öğrenme ihtiyaçlarına uyarlanmış öğrenme önerileri, esnek öğrenme biçimlerinin tanınmasını teklif edecektir. Sosyal içerme ve kariyer yolları açısından onları destekleyen savunmasız hedef grupları için sanat ve kültürü kullanarak küresel yeterlilik üzerine ısmarlanmış bir e-öğrenme platformu, hem hedef gruplar, hem de yararlanıcılar ve kullanıcılar için küresel yeterlilik konusunda esnek bir mikro öğrenme yolu geliştirecektir. Dijital kaynaklar, Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi tarafından çerçevelenecek ve çeşitli konuların tematik bir dökümünü sunacaktır.