MiR er et nettverk av og for foresatte, barn og unge uavhengig av etnisk og sosial bakgrunn. Med et multikulturelt blikk bidrar vi med informasjon, rådgivning og støtte i saker om barnehage, skole, familieliv og samfunnslivet. MiR fungerer også som talerør for enkeltgrupper i møtet med myndighetene og storsamfunnet.
MiRs visjon er å være brobyggere mellom foreldre, barn, unge og storsamfunnet med økt livsmestring, gjensidig forståelse og likeverdig deltakelse for alle som resultat. Organisasjonen er politisk uavhengig og livssynsnøytral.
Arbeidet med å starte de første MiR gruppene begynte I 2002. På den tiden va MIR en del av et prosjekt finansiert av Kunnskaps- og forskningsdepartemented of ledet av den nasjonale foreldreutvalget for barne- og ungdomsskolen (FUG). Opprettelsen av MiR grupper var en del av strategien for å nå ut direkte til foreldre isteden for kun å fokusere på tilknytningen mellom skole og kommuner. Dette prosjektet ble avsluttet I 2006 men mange aktive foreldre innenfor MiR gruppene hadde et sterk ønske om å fortsette prosjektet og møttes derfor ofte for å planlegge fortsettelsen av nettverket. MiR ble da opprettet som en frivillig organisasjon. MiR sin visjon påvirker typen prosjekter som organisasjonen, inkludert lokallagene, arbeider med til enhver tid. Idag er MiR involvert i mange prosjekter, men organisasjonens hovedfokus er å myndiggjøre foreldre, barn og ungdommer til å aktivt engasjere seg i skole, barnehager og samfunnet generelt. Blant MiR sine mange prosjekter er leksehjelp et initiativ som har hatt stor suksess. En oppdatert liste av pågående prosjekter finnes på MiR sin webside.

Website : www.mirnett.org

Contact email: post@mirnett.org