Eesmärgid

Projekti eesmärk on toetada kõigi inimeste võimalusi omandada ja arendada sotsiaalseid pädevusi, et edendada tööalast konkurentsivõimet, sotsiaalhariduslikku ja isiklikku arengut ning osalemist ühiskondlikus ja sotsiaalses elus.
Seega toetab ja tugevdab see kõigi inimeste võtmepädevuste, sealhulgas kriitilise mõtlemise ja loovuse, kunstialase koostöö ja õppimispädevuse arendamist kogu elu jooksul.
Lisaks sellele aitavad projekti “Be creative!” partnerid kaudselt kaasa täiskasvanuhariduse spetsialistide pädevuste laiendamisele ja arendamisele, parandades samal ajal meetodeid ja vahendeid innovaatiliste lahenduste tõhusa kasutamise kaudu: androgoogika meetodi ja koolitusressursside loomine võimaldab neil luua osaluslike, võimestavate ja emantsipeerivate koolitusjooniste loomist.

See aitab kaasa ka järgmistele valdkondadele:

a) Euroopa uus kultuurivaldkonna tegevuskava – COM (2018) 267 -, milles tunnistatakse Euroopa ees seisvaid sotsiaalseid ja poliitilisi väljakutseid ning mille eesmärk on aidata kaasa Euroopa ühtekuuluvusele ja integratsioonile kultuuri kaudu. Tegevuskava esimene eesmärk on kasutada kultuuri jõudu sotsiaalse ühtekuuluvuse ja heaolu saavutamiseks. “Kunstisektor on tõenäoliselt ainulaadne oma panuse poolest Euroopa innovatsioonivõime suurendamisse ja selle poolest, et selle tegevust juhib spetsialiseerunud tööjõud, kes on väga liikuv üle riigipiiride,” dixit COM (2018) 267.

b) uuendatud Euroopa täiskasvanuhariduse tegevuskava nõukogu poolt haridus- ja koolituskavas 2020 määratletud nelja strateegilise eesmärgi raames :

    • parandada täiskasvanute võimalusi, sõltumata nende soost, pääseda igal eluperioodil ligi kvaliteetsetele õppimisvõimalustele, et edendada isiklikku ja ametialast arengut, mõjuvõimu suurendamist, kohanemisvõimet, tööalast konkurentsivõimet ja aktiivset osalemist ühiskonnas;
    • töötada välja uus lähenemisviis täiskasvanuharidusele ja -koolitusele, mis keskendub õpitulemustele ning õppijate vastutusele ja iseseisvusele;
    • suurendada täiskasvanute teadlikkust sellest, et õppimine on elukestev ettevõtmine, mida nad peaksid oma elu jooksul regulaarselt jätkama, eriti töötuse või karjäärimuutuste ajal;
    • soodustada tõhusate elukestva nõustamise süsteemide arendamist.

Projektipartnerid töötavad õppimisvõimaluste pakkumise parandamise ja laiendamise nimel, pakkudes sihtrühma õppimisvajadustele kohandatud paindlikke õppimisvõimalusi ning väärtustades mitteformaalse ja informaalse õppimise kaudu omandatud pädevusi.
Projekt “Be creative!” pakub välja individuaalsetele õpivajadustele kohandatud õppimisvõimalusi, tunnustades paindlikke õppimisviise. Selle raames töötatakse välja spetsiaalselt kohandatud e-õppe platvorm globaalse pädevuse kohta kunsti ja kultuuri abil haavatavatele sihtrühmadele, mis toetab neid nende sotsiaalse kaasatuse ja karjääri seisukohalt, ning paindlik mikroõppekava globaalse pädevuse kohta nii sihtrühmadele, toetusesaajatele kui ka kasutajatele. Digitaalsed ressursid lähtuvad Euroopa kvalifikatsiooniraamistikust ja pakuvad erinevate teemade temaatilist jaotust.