Στόχοι

Στόχος του Be Creative! είναι η υποστήριξη ευκαιριών για όλους ώστε να αποκτήσουν και να αναπτύξουν κοινωνικές ικανότητες προκειμένου να προωθηθεί η απασχολησιμότητα, η κοινωνικο-εκπαιδευτική και προσωπική ανάπτυξη, καθώς και η συμμετοχή στην αστική και κοινωνική ζωή.
Συνεπώς, θα υποστηρίξει και θα ενισχύσει την ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων για όλα τα άτομα κατά την διάρκεια της ζωής τους, συμπεριλαμβανομένης της κριτικής σκέψης, της δημιουργικότητας, της συνεργασίας στις τέχνες και των δεξιοτήτων εκμάθησης.

Επιπλέον, οι εταίροι του έργου Be Creative! θα συμβάλουν έμμεσα στην επέκταση και ανάπτυξη των ικανοτήτων των επαγγελματιών εκπαίδευσης ενηλίκων βελτιώνοντας παράλληλα τις μεθόδους και τα εργαλεία μέσω της αποτελεσματικής χρήσης καινοτόμων λύσεων: η δημιουργία μιας μεθόδου ανδρολογίας και εκπαιδευτικών πόρων θα τους επιτρέψει να δημιουργήσουν συμμετοχικές, ενδυναμωτικές και χειραφετητικές ακολουθίες κατάρτισης.

Θα συμβάλει επίσης στους ακόλουθους τομείς:

α) Νέα Ευρωπαϊκή Ατζέντα για τον Πολιτισμό – COM (2018) 267 – η οποία αναγνωρίζει τις κοινωνικές και πολιτικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη και στοχεύει στη συμβολή στην ευρωπαϊκή συνοχή και ολοκλήρωση μέσω του πολιτισμού. Ο πρώτος στόχος της ατζέντας είναι η αξιοποίηση της δύναμης του πολιτισμού για κοινωνική συνοχή και ευημερία. To COM( 2018)267 αναφέρει “Ο τομέας των τεχνών είναι ενδεχομένως μοναδικός, στη συμβολή του στην ικανότητα καινοτομίας της Ευρώπης και στην οδήγηση από ένα εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό που είναι ιδιαίτερα κινητό πέρα από τα εθνικά σύνορα”.

β) Η ανανεωμένη Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την Εκπαίδευση Ενηλίκων στο πλαίσιο των τεσσάρων στρατηγικών στόχων που καθορίστηκαν από το Συμβούλιο στην Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020 έχει ως σκοπό:

  • να ενισχύσει τις δυνατότητες των ενηλίκων, ανεξαρτήτως φύλου, να έχουν πρόσβαση σε ευκαιρίες μάθησης υψηλής ποιότητας ανά πάσα στιγμή στη ζωή τους, προκειμένου να προωθήσουν την προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη, την ενδυνάμωση, την προσαρμοστικότητα, την απασχολησιμότητα και την ενεργή συμμετοχή στην κοινωνία ·
  • να αναπτύξει μια νέα προσέγγιση για την εκπαίδευση και την κατάρτιση ενηλίκων η οποία επικεντρώνεται στα μαθησιακά αποτελέσματα και στην ευθύνη και την αυτονομία των μαθητών ·
  • να ευαισθητοποιήσει τους ενήλικες σχετικά με το ότι η μάθηση είναι μια δια βίου προσπάθεια την οποία πρέπει να επιδιώκουν σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της ζωής τους, και ιδιαίτερα σε περιόδους ανεργίας ή μετάβασης σταδιοδρομίας
  • να ενθαρρύνει την ανάπτυξη αποτελεσματικών συστημάτων καθοδήγησης για όλη τη ζωή.
   Οι εταίροι του έργου θα εργαστούν για τη βελτίωση και την επέκταση της προσφοράς ευκαιριών μάθησης, παρέχοντας ευέλικτες ευκαιρίες μάθησης προσαρμοσμένες στις μαθησιακές ανάγκες της ομάδας-στόχου και αξιοποιώντας τις ικανότητες που αποκτώνται μέσω της μη τυπικής και άτυπης μάθησης.
 •  
 • Το Be Creative! θα προτείνει προσφορές μάθησης προσαρμοσμένες στις ατομικές μαθησιακές ανάγκες, αναγνώριση ευέλικτων τρόπων μάθησης, θα αναπτύξει μια ειδική πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης για την παγκόσμια ικανότητα χρησιμοποιώντας την τέχνη και τον πολιτισμό για ευάλωτες ομάδες-στόχους που τις υποστηρίζουν ως προς την κοινωνική τους ένταξη και την καριέρα τους, μια ευέλικτη διαδρομή μικρο-μάθησης για την παγκόσμια ικανότητα τόσο για τις ομάδες-στόχους, όσο και για τους δικαιούχους και τους χρήστες. Οι ψηφιακοί πόροι θα πλαισιωθούν από το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Πιστοποίησης (European Qualifications Framework) και θα προσφέρουν μια θεματική ανάλυση των διαφόρων θεμάτων.