Περιγραφή: INFODEF, Ινστιτούτο για την Προώθηση της Ανάπτυξης και της Εκπαίδευσης, είναι ένα ιδιωτικό και ανεξάρτητο κέντρο έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας, του οποίου η αποστολή είναι να σχεδιάζει και να υλοποιεί έργα που συμβάλλουν στην επίτευξη μιας βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης μέσω της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και της καινοτομίας. Το κέντρο σχεδιάζει και αναπτύσσει καινοτόμα εργαλεία, μεθοδολογίες, προϊόντα και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις τρέχουσες κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις και επιτρέπουν την πρόβλεψη και την προώθηση των αλλαγών που απαιτούνται για την επίτευξη των μελλοντικών στόχων και σκοπών της κοινωνίας. Ένας από τους κύριους τομείς εξειδίκευσης του INFODEF είναι ο σχεδιασμός καινοτόμων μεθοδολογιών και εργαλείων για την υποστήριξη της δραστηριότητας των επαγγελματιών που εργάζονται με συγκεκριμένες ομάδες-στόχους, όπως οι νέοι, οι μετανάστες, οι ενήλικες με χαμηλή ειδίκευση, τα άτομα με αναπηρία, οι παραβάτες και άλλες μη προνομιούχες ομάδες.
Το INFODEF έχει συμμετάσχει ή έχει συντονίσει 55 ευρωπαϊκά έργα στον τομέα της καινοτομίας που εφαρμόζεται στη νεολαία, την εκπαίδευση και την κατάρτιση, τα οποία χρηματοδοτούνται από τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διά βίου μάθηση, το Erasmus+ ή τον Ορίζοντα 2020.

Δικτυακός τόπος: www.infodef.es

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο επικοινωνίας:  m.fernandez@infodef.es (María Fernández)