Περιγραφή: Πλατφόρμα διαχείρισης και συντονισμού για τις δράσεις των τοπικών συστημάτων ενδιαφερομένων, η AGFE – Association de Gestion des Fonds Européens (Ευρωπαϊκή Ένωση Διαχείρισης Ταμείων) – ενισχύει τη συνοχή και την αποτελεσματικότητα των διαφόρων δημόσιων παρεμβάσεων στον τομέα της κατάρτισης, της απασχόλησης και της ένταξης, συμπεριλαμβανομένης της συγκέντρωσης οικονομικής βοήθειας από τις τοπικές αρχές, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγκεκριμένα μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και του Erasmus+.

Ιστοσελίδα: https://www.agfe95.eu/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/47906054/admin/
Email επικοινωνίας: beatrice.martins@agfe95.eu